Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Посетителски център "Поморийско езеро"

Посетителският център се намира на южната страна на езерото, непосредствено до  Музея на солта. В него има богата експозиция, представяща изчерпателно неговото биоразнообразието . От терасата можете да наблюдавате с оптични уреди редки видове птицив естествената им среда, как се хранят, танцуват брачните си танци, гнездят и отглеждат малките си в непосредствена близост до сградата на центъра, както и да получите информация за техните имена и навици.

 

Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена северно от гр. Поморие. Тя съхранява уникална екосистема със специфичен растителен и животински свят.

Неговите индивидуални природни условия постепенно са станали и предпоставка и за оформянето на Поморийско езеро като оазис на биоразнообразието и убежище на много редки видове и природни местообитания.

Разположението на влажната зона по големия миграционен път Via Pontica, определя голямото разнообразие на птици: над 270 вида. Емблематични за езерото видове птици са: Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), Речна рибарка (Sterna hirrundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Бял ангъч (Tadorna tadornа), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) Тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala) и Розово фламинго (Phoenicopterus roseus).

Има птици като Големият и Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus),  Немият лебед (Cygnus olor), Тръстиковият блатар (Circus aeruginosus), Голeмият гмурец (Podiceps cristatus), Земеродното рибарче(Alcedo atthis) и Мустакатия синигер (Panurus biarmicus), които могат да бъдат видени тук през цялата година.

Също в езерото и неговите защитени територии са установени над 70 вида водорасли, над 80 вида висши растения, над 200 вида безгръбначни животни, 7 вида риби, 17 вида земноводни и влечуги, и 31 вида бозайници. Описани са и 10 природни местообитания, защитени от националното законодателство и европейските директиви.

 

 

Поморийско езеро е обявено за Орнитологично важно място за птиците през 1998 г. През 2001 г., с цел опазване на редките и застрашени видове и местообитания, по смисъла на българското законодателство е обявена защитена местност „Поморийско езеро”. Езерото получава международно признание и защита и става една от 11-те български територии в списъка на влажните зони с международна значимост на Рамсарската Конвенция през 2002 г.  От 2007 г. езерото официално е включено и в Европейската екологична мрежа Натура 2000, като са обявени две отделни защитени зони съответно по Директивата на ЕС за птиците( ЗЗ Поморийско езеро  -   BG0000152) и по Директивата на ЕС за местообитанията (ЗЗ Поморие  -   BG0000620).

Внимание! Моля, не безпокойте дивите животни и не късайте редките растения на Поморийско езеро!

 

Работно време:

Вторник - Неделя

9 -18

 

Почивен ден  Понеделник

Обедна почивка от 13 - 14