Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Свободно работно място

Исторически музей – Поморие обявява  вакантно работно място за заемане на 1/една/ щатна бройка за длъжността „Уредник” в отдел „Нова и най – нова история” на музея, на постоянен трудов  договор при пълно работно време с изпитателен срок от 6/шест/месеца.

 

 1. Кратко описание на длъжността:
  • Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими ценности, материали и документи, датиращи от периода на новата и съвременната българска история
  • Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея
  • Подготвя научно – популярни материали
  • Предава музейни експонати за реставрация и консервация
  • Съставя описи на музейни ценности по главна инвентарна книга, извършва първична обработка на материалите на научния архив, като ги разпределя по теми и прави описи
  • Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им
  • Изнася беседи в музейните експозиции
 2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
  • Образование – висше
  • Образователно-квалификационна степен „магистър”
  • Области на висшето образование – Хуманитарни науки, специалност „История”, „Етнография”, „Етнология”
 3. Допълнителни изисквания:
  • Познаване на нормативните уредби в областта на опазване на културното наследство, музейното дело и културата
  • Компютърна грамотност
 4. Като предимства се считат:
  • Образователно-квалификационна степен ”магистър-история” със специализация по Нова и Най – нова история
  • Професионален опит по специалността
  • Владеене на чужд език
 5. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност , адаптивност и др.
 6. Място на работа: Исторически музей-Поморие
 7. Необходими документи за кандидатстване:
  • Писмено заявление(свободен текст) за участие в конкурс
  • Мотивационно писмо
  • Професионална автобиография(CV)
  • Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен(копие и оригинал за сверка)
  • Копие на документ за самоличност
  • Свидетелство за съдимост
  • Медицинско свидетелство
  • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв)
  • Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв)
  • Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв)
 8. Начин на провеждане на конкурса:
  • І-ви етап: по документи
  • ІІ-ри етап: Интервю-събеседване с кандидатите

 

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени на събеседване.
Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено, като ще бъдат посочени причините за отказ.

Документите за участие са подават лично в отдел  ”Административно-финансов” при Исторически музей-Поморие, в сградата на музея, находяща се в гр.Поморие, ул. Княз Борис І №33а, всеки работен ден от 8:00 – 12:00 ч. и от 13: 00 – 17: 00 ч. в 30 /тридесет/ дневен срок от  датата на публикуване на обявата , а именно до 18.04.2019г.

 

За допълнителна информация:

тел.  0596/2 20 08;

е – mail: pomoriemuseum@abv.bg;

 

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.