Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Исторически музей – Поморие обявява свободно работно място за уредник в Посетителски център "Поморийско езеро"

Исторически музей – Поморие обявява свободно работно място за уредник

 

Исторически музей – Поморие обявява вакантно работно място за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в Посетителски център „Поморийско езеро”, към структурата на музея, на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.

  1. Кратко описание на длъжността:

Участва в събирателската, научно-изследователската, природозащитната, експозиционната, популяризаторската дейност на музея

Извършва теренни проучвания на флората и фауната в района на Поморийско езеро, участва в експедиции

Извършва първична научна обработка на новопостъпилите ценности в музея, извършва регистрация, инвентаризация и паспортизация на музейния фонд съгласно Наредбите и ЗКН

Изготвя експозиционни документи – тематични експозиционни планове, концепции, тематични структури

Извършва научно-изследователска работа, публикува резултатите, участва в конференции и други научни форуми

Участва в работата на експертно-оценителната комисия към музея

Подготвя научно-популярни материали (статии, дипляни и т.н.), и участва и в други форми на популяризаторска дейност

Изготвя обзорни и тематични беседи

Завежда фонд „Поморийско езеро” и носи материална отговорност

Работи по образователни програми

Осъществява пълен постоянен контрол върху Природонаучната експозиция в Посетителски център „Поморийско езеро” към Исторически музей – Поморие

Следи редовно за състоянието на експонатите

Следи новостите и проявите в своята специалност.

Изнася беседи в експозицията

Работи по образователни програми

 

 

 

  1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование – висше

Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”

Области на висшето образование – „Биология”, „Биология и химия”, „Зооинженерство”, „Екология и опазване на околната среда”, Природни науки.

  1. Допълнителни изисквания

Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office

Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България, опазване на културното и природно наследство.

 

  1. Като предимства се считат:

Професионален опит по специалността

Свободно владеене на чужд език (английски или друг)

 

  1. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, адаптивност и др.

 

  1. Място на работа: Посетителски център „Поморийско езеро”.

 

  1. Необходими документи за кандидатстване:

 

Писмено заявление (свободен текст)

Мотивационно писмо

Професионална автобиография (CV)

Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка)

Копие на документ за самоличност

Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв)

Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв)

Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв)

Копия на други документи, доказващи допълнителните компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

 

  1. Начин на провеждане на подбора:

I-ви етап: по документи

ΙΙ-ви етап: Интервю-събеседване с кандидатите

 

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.

 

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите. Документите се подават в Исторически музей – Поморие, находящ се на ул. Княз Борис I № 33 А, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

 

Срок за подаване на документите – 17.00 часа на 29.04.2022 г.

 

Документите ще се приемат, като се завеждат с входящ номер.

 

В 3 – дневен срок от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насроченото събеседване.

 

За допълнителна информация:

тел.: 0596/22008; 0596/22038; 0899928352; 0889035718