Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Цени на входни билети

 

Цени за входни билети

 

Възрастни – 3 лв

Учащи/Пенсионери – 2 лв

Инвалиди – безплатно

 

Комбинирани билети

без транспорт

Антична куполна гробница

Музей на солта

Исторически музей

 

Възрастни

 

2 обекта – 4 лв

3 обекта -7 лв

 

Учащи/Пенсионери

 

2 обекта – 2 лв

3 обекта – 4 лв

 

С транспорт мин 14 души

Включена беседа

 

Възрастни

 

2 обекта – 8 лв

3 обекта -12 лв

 

Учащи/Пенсионери

 

2 обекта – 4 лв

3 обекта – 6 лв

 

 

Организирани Групи

Над 15 човека

 

Възрастни 2 лвобект

Учащи/Пенсионери – 1 лв

 

Беседи

Индивидуална – 3 лв

До 5 човека – 5 лв

Групова – 10 лв

 

Заснемане

3 лв непрофесионално

 

 

Ticket prices

 

Adults – 3 lw

Students/Pensioners – 2 lv

Handicaps – Free

 

Combined tickets

Without transport

Antique Beehive Tomb

Salt museum

Historical Museum

 

Adults

 

2 sites – 4 lv

3 sites – 7 lv

 

Students/Pensioners

 

2 sites – 2 lv

3 sites – 4 lv

 

With transport min 14 persons

Guided talk included

 

Adults

 

2 sites – 8 lv

3 sites – 12 lv

 

Student/Pensioners

 

2 sites – 4 lv

3 sites – 6 lv

 

 

Organised Groups

Over 15 persons

 

Adults – 2lv site

Student/Pensioners – 1 lv

 

Guided talks

Personal – 3 lv

Up to 5 persons – 5 lv

Groups – 10 lv

 

Taking Photo

3 lv – non professional